Toimintasuunnitelma 2015

Etusivu

Nuorsosialidemokraatit ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015 on
hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2014.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry on perustettu luomaan uudenlaista järjestökulttuuria ja uudistushenkistä keskustelukulttuuria SDP:hen. Yhdistyksen tarkoituksena on rakentaa vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden arvoille perustuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa tarjoamalla mielekästä toimintaa ja vaikutuskanava niille, jotka sitoutuvat näihin tavoitteisiin.

NUS ry:n toimintakenttä on jäsenpohjaansa perustuen koko maailma, mutta pääsääntöisesti se keskittyy Suomen ja Euroopan asioihin. Vaikka NUS sijoittuu puolueosastona SDP:n Helsingin piiriin, pyrkii se tarjoamaan osallistumisen väyliä kaikille, joilla ei syystä tai toisesta ole mielekkäitä toimintamahdollisuuksia omalla paikkakunnallaan.

Toimintavuonna 2015 NUS ry toiminnallisina tavoitteina ovat (1) jäsenistön aktivointi sekä (2) puolueen sisällä vaikuttamisen ja (3) muun yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistaminen.

Keväällä painopisteenä on huhtikuussa pidettävät eduskuntavaalit ja niihin liittyvä kampanjointi. Syksyllä painopiste on yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja jäsenille järjestettävän toiminnan lisäämisessä.

Vuoden aikana pidetään noin kuusi johtokunnan kokousta ja sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Kaikkiin mahdollistetaan etäosallistuminen. Kokoukset pyritään pitämään yhdessä yhteiskunnallisten vierailujen yhteydessä tai julkisissa tiloissa. Kevätkokoukseen valmistellaan tarvittavat sääntömuutokset.

NUS aktivoi jäsenistöään järjestämällä vetovoimaista puolueosastotoimintaa. Samalla taataan koko jäsenistölle mahdollisuus osallistua vaikuttamisen sisällöistä käytävään keskusteluun ja linjan muodostukseen.

Yhteiskunnallisia vierailuja mielenkiintoisiin kohteisiin jatketaan (vähintään kaksi vuoden aikana). Vuoden aikana järjestetään jäsenmatka, mikäli kiinnostuneita löytyy riittävästi, vapputapahtuma, kesäkaudella piknik-tapaaminen ja pikkujoulut. Vapputapahtuman järjestämiseen pyydetään mukaan muita helsinkiläisiä puolueosastoja. Järjestetään kaksi kulttuuritapahtumaa, joista toinen keväällä ja toinen syksyllä. Kaikissa tapahtumissa pyritään mahdollistamaan myös perheellisten jäsenten osallistuminen eli selvitetään lapsiparkkitoiminnan mahdollistamista. Myös etäosallistumista tuetaan teknisillä ratkaisuilla.

Jokaiseen yhdistykseen liittyneeseen uuteen jäseneen otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä. Yhdistyksen jäsenyyttä ja kannattavaa jäsenyyttä markkinoidaan suunnitelmallisesti, ja ns. hyvätuloisten tukijäsenmaksua markkinoidaan aggressiivisesti. Kannattavien jäsenten ilmoittautumista helpotetaan omalla lomakkeella nettisivuille.

Vuonna 2015 jäsenistöä aktivoidaan:
• ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä jokaiseen yhdistyksen jäseneen ja kartoittamalla parhaiten motivoivia toimintamuotoja,
• tarjoamalla aktiivisesti vapaaehtoisille kiinnostavia vaalityön muotoja
• toteuttamalla suunnitellut jäsentapahtumat ja markkinoimalla niitä kattavasti osallistumisen mahdollistamiseksi laajalle joukolle jäseniä ja toiminnasta kiinnostuneita,
• osallistamalla vuorovaikutteiseen keskusteluun tiedottamalla jäsenistöä tapahtumien ja hallituksen kokousten sisällöistä ja keskusteluista sähköisillä viestintävälineillä ja mahdollistamalla verkko-osallistumisen,
• tarjoamalla jäsenille suoria vaikuttamismahdollisuuksia yhdistyksen linjamuodostukseen mm. erilaisten jäsenkyselyiden välityksellä,
• järjestämällä vapaamuotoisempia tapahtumia, joissa voi tutustua muihin uudistushenkisiin demareihin ilman kokoustamista.

NUS toimii puolueessa politiikan tekotapojen, järjestökulttuurin ja sosialidemokraattisen järjestökentän rakenteen uudistamiseksi. Yhdistys osallistuu eturintamassa SDP:n yhdistys- ja järjestötoiminnan uudistamistyöhön ja muun muassa lähettää edustajansa puolueosastojen puheenjohtajapäiville. NUS vaikuttaa myös muissa tapahtumissa ja keskeisillä toiminnan areenoilla.

Piiritasolla toimitaan osallistumalla muun muassa Helsingin piirin piirikokouksiin ja valmistelemalla niihin aloitteita, sekä vaikuttamalla mahdollisuuksien mukaan myös piiritasolla tehtäviin henkilövalintoihin. Myös naispiirin toimintaan osallistutaan ja viedään uudistustyötä eteenpäin.

NUS hyödyntää puolueen jatkuvaa aloiteoikeutta, sekä osallistuu uudistusnäkökulmasta puoluetahojen väliseen vuoropuheluun ja muuhun julkiseen keskusteluun tavoitteenaan SDP:n saattaminen kestävälle menestysuralle.

Vuonna 2015 puoluetta uudistetaan:
• vakiinnuttamalla käyttöön etäosallistumisen välineitä, joilla puolueen jäsenet voivat osallistua mielekkääseen puoluetoimintaan sijainnistaan riippumatta,
• osallistumalla periaateohjelman valmistelutyöhön,
• osallistumalla järjestöuudistusasiakirjan mukaiseen uudistustyöhön yhteistyössä sisarjärjestöjen kanssa.

NUS vaikuttaa yhteiskunnallisesti säännöissä määriteltyjen arvojensa ja tavoitteidensa edistämiseksi pitämällä yhteyttä muihin uudistusmielisiin tahoihin niin puolueen sisällä kuin sen ulkopuolella. Vaikuttamisessa hyödynnetään puolueosaston ja sen jäsenistön laaja-alaisia kontakteja ja hyviä suhteita niin erilaisiin yhteiskunnallisiin toimijoihin kuin median edustajiin. Vaikuttavuutta tuetaan määrätietoisella viestinnällä. NUS lisää toimintansa avoimuutta ja tiivistää mediayhteyksiään. Osallistutaan Operaatio Vakiduuni -kampanjaan mahdollisuuksien mukaan.

Vuonna 2015 vaikutetaan yhteiskunnallisesti:
• edistämällä voimakkaasti sosialidemokratian toimintaprofiilin uudistumista
• lisäämällä yhdistyksen toiminnan tunnettavuutta ja seurantaa mediassa,
• laajentamalla kontaktejaan muiden puolueiden edistysmielisiksi miellettäviin tahoihin,
• tekemällä tunnetuksi yhteiskunnallisten vierailujen kohteita ja heidän viestejään jokaisen vierailun jälkeen.

Kaikkien edellä mainittujen tavoitteidensa saavuttamiseksi NUS tehostaa viestintäänsä kiinnittäen erityisesti huomiota laaja-alaiseen ja toimivaan sähköiseen viestintään, sekä vahvistaa yhdistyksen taloudellista asemaa tehostamalla varainhankintaa. Käytössä on Facebook-sivu, ja Facebook-ryhmä sisäiselle keskustelulle sekä Twitter-tili. Oman Google-tilin kautta hoidetaan ilmoittautumisia sekä osa sisäisestä tiedottamisesta. Nettisivujen tiedot päivitetään vuoden alussa ja sivu pidetään aktiivisena läpi vuoden lisäämällä NUS:laisten tarinoita ja kuvia. Kaikki asiakirjat julkaistaan nettisivuilla.

Kommentoi