Toimintasuunnitelma 2014

Toiminta

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 on hyväksytty syyskokouksessa 26.11.2013

Nuorsosialidemokraatit NUS ry on perustettu luomaan uudenlaista järjestökulttuuria ja uudistushenkistä keskustelukulttuuria SDP:hen. Yhdistyksen tarkoituksena on rakentaa vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden arvoille perustuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa tarjoamalla mielekästä toimintaa ja vaikutuskanava niille, jotka sitoutuvat näihin tavoitteisiin.
NUS ry:n toimintakenttä on jäsenpohjaansa perustuen koko maailma, mutta pääsääntöisesti se keskittyy Suomen ja Euroopan asioihin. Vaikka NUS sijoittuu puolueosastona SDP:n Helsingin piiriin, pyrkii se tarjoamaan osallistumisen väyliä kaikille, joilla ei syystä tai toisesta ole mielekkäitä toimintamahdollisuuksia omalla paikkakunnallaan.
Toimintavuonna 2014 NUS ry toiminnallisina tavoitteina ovat (1) jäsenistön aktivointi sekä (2) puolueen sisällä vaikuttamisen ja (3) muun yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistaminen. Vuoden toimintaa määrittää keväällä puoluekokous ja vaalitoiminta läpi vuoden. Puoluekokoukseen valmistaudutaan panostamalla puoluekokousedustajien jäsenvaaliin edistysmielisiä ehdokkaita tukien. Yhdistys järjestää jäsenilleen mahdollisuuksia osallistua asiakirjoista ja aloitteista käytävään keskusteluun.
Vaalitoiminnassa keväällä painopisteenä on toukokuussa käytävät EU-vaalit ja niihin liittyvä kampanjointi. Syksyllä painopiste on lähestyvissä eduskuntavaaleissa ja sen ehdokasasettelussa.
NUS aktivoi jäsenistöään järjestämällä mielenkiintoista puolueosastotoimintaa. Samalla taataan koko jäsenistölle mahdollisuus osallistua vaikuttamisen sisällöistä käytävään keskusteluun ja linjan muodostukseen.
Yhteiskunnallisia vierailuja mielenkiintoisiin kohteisiin jatketaan (vähintään kaksi vuoden aikana). Vuoden aikana järjestetään jäsenmatka, mikäli kiinnostuneita löytyy riittävästi, vapputapahtuma, kesäkaudella piknik-tapaaminen ja pikkujoulut. Kaikissa tapahtumissa pyritään mahdollistamaan myös perheellisten jäsenten osallistuminen. Myös etäosallistumista tuetaan teknisillä ratkaisuilla.
Jokaiseen yhdistykseen liittyneeseen uuteen jäseneen otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä. Yhdistyksen jäsenyyttä ja kannattavaa jäsenyyttä markkinoidaan suunnitelmallisesti.
Vuonna 2014 jäsenistöä aktivoidaan:
• ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä jokaiseen yhdistyksen jäseneen ja kartoittamalla parhaiten motivoivia toimintamuotoja,
• toteuttamalla suunnitellut jäsentapahtumat ja markkinoimalla niitä kattavasti osallistumisen mahdollistamiseksi laajalle joukolle jäseniä ja toiminnasta kiinnostuneita,
• osallistamalla vuorovaikutteiseen keskusteluun tiedottamalla jäsenistöä tapahtumien ja hallituksen kokousten sisällöistä ja keskusteluista sähköisillä viestintävälineillä ja mahdollistamalla verkko-osallistumisen.
• tarjoamalla jäsenille suoria vaikuttamismahdollisuuksia yhdistyksen linjamuodostukseen mm. erilaisten jäsenkyselyiden välityksellä

NUS toimii puolueessa politiikantekotapojen, järjestökulttuurin ja sosialidemokraattisen järjestökentän rakenteen uudistamiseksi. Yhdistys osallistuu eturintamassa SDP:n yhdistys- ja järjestötoiminnan uudistamistyöhön ja muun muassa lähettää edustajansa puolueosastojen puheenjohtajapäiville, vaikuttaa puoluekokouksessa sekä muissa tapahtumissa ja keskeisillä toiminnan areenoilla.
Piiritasolla toimitaan osallistumalla muun muassa Helsingin piirin piirikokouksiin ja valmistelemalla niihin aloitteita, sekä vaikuttamalla mahdollisuuksien mukaan myös piiritasolla tehtäviin henkilövalintoihin.
NUS hyödyntää puolueen jatkuvaa aloiteoikeutta, sekä osallistuu uudistusnäkökulmasta puoluetahojen väliseen vuoropuheluun ja muuhun julkiseen keskusteluun tavoitteenaan SDP:n saattaminen kestävällä menestysuralle.
Vuonna 2014 puoluetta uudistetaan:
• nostamalla esiin ja kannattamalla puoluetta uudistavia esityksiä mm. puoluekokouksen ja piirikokousten yhteydessä,
• edistämällä uudistushenkisten ehdokkaiden valintaa puolueen ja piirin johtotehtäviin,
• vakiinnuttamalla käyttöön etäosallistumisen välineitä, joilla puolueen jäsenet voivat osallistua mielekkääseen puoluetoimintaan sijainnistaan riippumatta.

NUS vaikuttaa yhteiskunnallisesti säännöissä määriteltyjen arvojensa ja tavoitteidensa edistämiseksi pitämällä yhteyttä muihin uudistusmielisiin tahoihin niin puolueen sisällä kuin sen ulkopuolella. Vaikuttamisessa hyödynnetään puolueosaston ja sen jäsenistön laaja-alaisia kontakteja ja hyviä suhteita niin erilaisiin yhteiskunnallisiin toimijoihin kuin median edustajiin. Vaikuttavuutta tuetaan määrätietoisella viestinnällä. NUS lisää toimintansa avoimuutta ja tiivistää mediayhteyksiään.
Vuonna 2014 vaikutetaan yhteiskunnallisesti:
• edistämällä voimakkaasti helsinkiläisen sosialidemokratian henkilö- ja toimintaprofiilin uudistumista
• lisäämällä yhdistyksen toiminnan tunnettavuutta ja seurantaa mediassa,
• laajentamalla kontaktejaan muiden puolueiden edistysmielisiksi miellettäviin tahoihin,
• lisäämällä tapaamisiin ja keskusteluihin poliittista sisältöä, esimerkiksi laatimalla rajatumman agendan ja valmisteltuja kysymyksen asetteluja ennakkomateriaalin tuella yhteiskunnallisia vierailuja varten sekä muodostamalla poliittisen kannanoton aina jokaisen vierailun jälkeen.
Kaikkien edellä mainittujen tavoitteidensa saavuttamiseksi NUS tehostaa viestintäänsä kiinnittäen erityisesti huomiota laaja-alaiseen ja toimivaan sähköiseen viestintään, sekä vahvistaa yhdistyksen taloudellista asemaa tehostamalla varainhankintaa.

Kommentoi