Piirikokousaloitteet syyspiirikokoukseen 2013

Etusivu

Nuorsosialidemokraattien tekemät aloitteet Helsingin sosialidemokraatit ry:n syyspiirikokoukseen 9.11.2013:

1) SDP:ssä siirryttävä suoraan jäsenyyteen
2) Uuden jäsenen vastaanottaminen puolueeseen
3) Avoimempaa osastokulttuuria – puolueväen käveltävä ulos työväentaloiltaan
4) SDP:n piirien henkilöstö siirrettävä puoluetoimiston alaisuuteen
5) Poliittinen johtajuus synnyttää luottamusta ja kannatusta, ei-linja syö sitä

1) SDP:ssä siirryttävä suoraan jäsenyyteen

SDP:hen liitytään useista eri syistä ja erilaisin odotuksin. Kun yksi haluaa päästä osalliseksi poliittisesta päätöksenteosta ja asettua itse ehdolle julkisiin vaaleihin, hakee toinen innostavan ja kiinnostavan yhteiskunnallisen keskustelun ilmapiiriä, johon osallistua ja josta oppia. Joku etsii mukaansa tempaavaa järjestötoimintaa tai haluaa pelkästään osoittaa jäsenyydellään tukea poliittiselle liikkeelle ja sen pyrkimyksille ja arvoille.

Valitettavasti useat puolueeseen liittyneet jäsenet eivät nykyisin löydä itselleen sopivaa toimintaympäristöä SDP:n piiristä. Yksikin uusi, innokkaana puolueeseen liittynyt, mutta tämän jälkeen sen järjestökenttään hukkunut, pettynyt ja passivoitunut jäsen on liikaa.

Uudet jäsenet joko tuntevat osaston johon haluavat liittyä, arpovat sen osastojen luettelosta tai kysyvät neuvoa asiaan esimerkiksi piiritoimistolta. Vaikka joitain piiritason toimia uusien jäsenten aktivoimiseksi tehdäänkin (esim. uusien illat) on pääasiallinen vastuu jäsenten kontaktoinnista puolueosastoilla. Suuri osa puolueosastoissa ei kuitenkaan hoida tätä tehtäväänsä kunnolla toiminnan hiivuttua tai muista syistä.

Puolueen rakennetta on uudistettava niin, että ongelmaan kyetään tehokkaasti vastaamaan. SDP:ssä on siirryttävä suoraan jäsenyyteen. Oikeus asettaa ehdokkaita ja tehdä aloitteita säilytetään ainoastaan puolueosastoilla, joiden jäseninä kukin voi halutessaan myös toimia. Tämä tekee niissä toimimisesta edelleen houkuttelevaa kaikille aktiivista toimintaa ja -vaikuttamista jäsenyydeltään hakeville. Pelkän suoran jäsenyyden ollessa mahdollinen, kasvattaa tämä myös osastojen kiinnostusta hyvään jäsenhuoltoon.
Piirijärjestön tehtävänä on organisoida järjestölliset käytännöt niiden jäsenten aktivointiin ja henkilökohtaiseen tapaamisen, jotka ovat puolueessa ainoastaan suoria jäseniä. Piirijärjestön on myös kerrottava heille osastotoiminnan asemasta, merkityksestä ja eduista näille jäsenille.

Puolueen jäsenmaksusta puolueosastolle nykyisin tuloutettava osa voitaisiin siirtää jatkossa suoran jäsenen tapauksessa emopuolueelle. Tämä tehtäisiin sen varmistamiseksi, että piirijärjestöllä olisi aito intressi ohjata kaikki uudet jäsenet alueensa aktiiviseen osastotoimintaan, piirijärjestöön sidottujen puolueen suorien jäsenten määrän kasvattamisen sijaan.

Nuorsosialidemokraatit esittävät, että

Helsingin Sosialidemokraattien piirikokous asettuu kannattamaan SDP:n siirtymistä suoraan jäsenyyteen. Tällä varmistetaan, että puoluetoiminta on entistä merkityksellisempää, ja että sitä kehitetään aidosti jäsenten tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Oikeus asettaa ehdokkaita ja tehdä aloitteita säilytetään ainoastaan puolueosastoilla, joiden jäseninä kukin voi halutessaan toimia.


2) Uuden jäsenen vastaanottaminen puolueeseen 

Liian usein olemme kuulleet SDP:hen liittyneiden uusien jäsenten kertovan pettyneenä, että ensimmäinen kontakti liittymisen jälkeen puolueelta on postiluukusta kolahtava jäsenmaksulasku. Toisinaan se on jäänyt jopa ainoaksi yhteydenotoksi ennen seuraavan jäsenlehden ilmestymistä.

On ensiarvoisen tärkeää, että jokainen uusi jäsen tavataan henkilökohtaisesti kuukauden sisällä liittymisestä. Tuon kuukauden sisällä jäseneen on mahdollista tehdä lähtemätön ensivaikutelma, joka antaa suuntaa koko jäsenyyden ajaksi. Passiivinen vastaanotto tuottaa passiivia jäseniä.

Rennossa tapaamisessa, esimerkiksi kahvihetken merkeissä, toivotetaan jäsen tervetulleeksi ja kerrotaan hänelle tarkemmin puolueen tarjoamista vaikutusmahdollisuuksista, oman piirin ja ennen kaikkea oman puolueosaston toiminnan muodoista. Yhdistyksen edustajana voi toimia kuka tahansa toimintaa tunteva henkilö ja kuormaa on helppo jakaa eri toimijoiden kesken. Tuskin missään osastossa on kuitenkaan sisääntulevien jäsenten vyöry niin ylitsepääsemätön, ettei jokaiselle jäsenelle löytyisi henkilökohtainen vastaanottaja.

Uudelta jäseneltä on tärkeää kysyä, mitä hän puoluetoiminnalta odottaa. Piirin tulee ottaa käyttöön myös uudelle jäsenelle lähetettävä sähköinen kysely, joka sisältää kysymyksiä eri odotuksista SDP:tä kohtaan sekä jäsenen ajatuksista oman panoksen laajuudesta ja muodosta. Samoin on otettava käyttöön myös eroaville jäsenille osoitettu kysely, jossa kysytään eroamisen ja mahdollisen puoluetta koskevan pettymyksen syitä. Kyselyjen tulokset tulee lähettää myös jäsenen puolueosaston edustajalle (puheenjohtaja/jäsenvastaava tms.) ja niitä tulee hyödyntää toimintaa suunniteltaessa.

Jos jäsen kokee, että hänen näkemyksiään halutaan kuulla, hän antaa myös mieluummin muunkin vapaaehtoispanoksensa organisaatiolle. Jäsenelle luotu arvostuksen tunne on tärkeä tekijä toimintaan sitoutumisen kannalta. Sitoutuminen tuottaa mukanaan niin aktiivisuutta vaalikentillä kuin äänestysvarmuutta.

Nuorsosialidemokraatit esittävät, että

Helsingin Sosialidemokraattien piirikokous suosittelee kaikille Helsingin piirin puolueosastoille uusien jäsenten henkilökohtaista tapaamista vähintään kuukauden sisällä liittymisestä ja sopivan työnjaon luomista osastoissa tämän toteutumiseksi.
Piiri ottaa käyttöön jokaiselle jäsenelle neljän viikon sisällä jäseneksi ottamisesta lähetettävän uuden jäsenen kyselyn ja eronneille jäsenille osoitetun kyselyn. Piiri esittää vastaavien hyvien käytäntöjen käyttöönottoa myös muissa puolueen piirijärjestöissä.

3) Avoimempaa osastokulttuuria – puolueväen käveltävä ulos työväentaloiltaan

Perinteikkäät vanhat yhdistykset ovat syystäkin ylpeitä työväentaloistaan. Niiden seinät on nostettu pystyyn aikana, jolloin jäsenet omin ponnistuksin osallistuivat työväenliikkeen yhteisen kohtaamispaikan rakentamiseen. Tuona aikana ajanviettokeinot olivat vähäisiä eikä kilpailijoita jäsenten vapaa-ajasta ollut liikaa. Työväenyhdistykset tarjosivat jäsenilleen työväentalon toverillisessa huomassa lämpöä, valoa ja iloa.

Nykypäivänä ihmisen vapaa-ajasta kisaillaan järjestöjen, eri houkutusten ja kaupallisten toimintojen välillä ankarasti. Työväentalon tarjonnalla on vaikeaa vedota enää ihmisten tarpeisiin. Monet vierastavat perinteisten kokousympäristöjen historiallista kaikua.

Perinteistä kokouskulttuuria työjärjestyksineen ja järjestyssääntöineen – kokoustekniikkaa – on aikanaan tarvittu erityisesti varmistamaan, että jokainen halukas pääsee ilmaisemaan asiansa oikealla hetkellä. Sääntömääräisten asioiden käsittely on syvällä suomalaisessa yhdistyselämässä, mutta aika ja keskustelukulttuuri ovat menneet eteenpäin.

Työväentalolle linnoittautumalla emme tavoita monia potentiaalisia jäseniä. Osastojen kokouskulttuuri onkin päivitettävä 2010-luvulle muuttamalla sitä avoimemmaksi. Tämä on mahdollista muun muassa kokoontumalla julkisissa tiloissa, joissa kaikki kiinnostuneet voivat halutessaan jäädä kuulolle. Lisäksi yhdistyksissä on mahdollistettava erilaiset etäosallistumisen keinot, kuten sähköpostikokoukset sekä web-streaming -lähetykset someosallistumismahdollisuuksineen.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että aina kun puolueväkeä on koolla, keskitytään keskustelemaan mahdollisimman vapaamuotoisesti itse politiikasta. Hallinnolliset seikat on pidettävä minimissään silloin kun niillä ei ole aidosti suurta merkitystä toiminnan edellytysten kehittämisessä ja varmistamisessa.

Nuorsosialidemokraatit esittävät, että

Helsingin Sosialidemokraattien piirikokous velvoittaa piirihallituksen valmistelemaan puolueosastoille uuden ajan osastokulttuurin perehdytysmateriaalin. Samalla ideoidaan ja kehitetään myös uusia apuvälineitä osastotoiminnan modernisoimiseksi entistä joustavamman ja aktiivisemman osallistumisen mahdollistamiseksi ja tuetaan niiden käyttöönottoa. Piiri esittää perehdytysmateriaalin ja vastaavien hyvien käytäntöjen hyödyntämistä myös muissa puolueen piirijärjestöissä.

4) SDP:n piirien henkilöstö siirrettävä puoluetoimiston alaisuuteen

SDP:n järjestörakenteessa puolueella työskentelevä henkilöstö on jakautunut puoluetoimistolle, piiritasolle ja kunnallisjärjestöihin. Joissakin tapauksissa myös puolueosastoilla on omaa henkilöstöä. Puolueorganisaation perusrungon rinnalla toimivat vielä sd-työväenliikkeeseen kuuluvat sisar- ja läheisjärjestöt omine organisaatioineen. Kaikkien näiden tahojen toiminnan osalta sen taso nojaa lisäksi suurelta osin vapaaehtoisorganisaation laatuun ja laajuuteen.

Nykyisillä rakenteilla on historialliset, mutta myös toiminnan tarkoitukseen ja arvoihin (mm. moniäänisyys, vallan hajautuminen) liittyviä perusteita. Rakenne ei kuitenkaan monilta osin ole poliittisen toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta toimiva ja tässä ajassa tarkoituksenmukainen. Sitä onkin kyettävä määrätietoisin askelin uudistamaan.

Yksi selvimmistä uudistustarpeista koskee piirien henkilöstön siirtämistä puoluetoimiston hallinnolliseen ja työnjohdolliseen alaisuuteen. Nykyinen tilanne, jossa yksi keskeisimmistä henkilöstöresursseista valitaan ja toimii virallisesti puoluetoimistosta erillään, ei ole tarkoituksenmukainen. Alueellinen toiminta voitaisiin jatkossa organisoida SDP:n aluetoimistoissa työskentelevän henkilöstön ja piirijärjestöjen itsenäisen luottamushenkilöjohdon ja -verkoston kautta.

Piirien työntekijöiden siirtäminen puoluetoimiston alaisuuteen mahdollistaa järjestötoiminnan kehittämisen sekä resurssien käytön optimoinnin kulloistenkin järjestöllisten tarpeiden mukaan nykyistä paremmin. Samalla toimitsijoiden osaamista voidaan hyödyntää entistä täysipainoisemmin ja työskenteleminen osana suurempaa organisaatiota mahdollistaisi toimivan työkierron.

SDP:llä ei ole varaa hyödyntää ja johtaa olemassa olevia resurssejaan tehottomasti.

Nuorsosialidemokraatit esittää, että

Helsingin Sosialidemokraattien piirikokous edellyttää piiriltä aloitteellisuutta SDP:n alueellisen toiminnan ja organisaation uudistamiseksi toiminnan tavoitteellisuuden ja tehokkuuden vahvistamiseksi. Osana uudistusta piirien työntekijät siirretään hallinnollisesti ja työnjohdollisesti puoluetoimiston alaisuuteen.


5) Poliittinen johtajuus synnyttää luottamusta ja kannatusta, ei-linja syö sitä

Poliittinen puolue saavuttaa äänestäjien luottamuksen, mikäli se esittää uskottavan ja tavoitteellisen näkemyksen tulevaisuudesta sekä tekee työtä konkreettisin askelmerkein sen saavuttamiseksi. Tämä pätee myös Stadin demareihin, jonka toiminnasta on toisinaan vaikea erottaa selkeää tulevaisuuden visiota ja johtajuutta kaupungin kehittämiseksi.

Stadin demarit ja sen edustajat Helsingin kaupungin päätöksenteossa tekevät ansiokasta työtä sosialidemokraattisten arvojen mukaisen politiikan puolesta. Tätä työtä tehdään uutterasti ja sinnikkäästi. Yhtä selvää kuin tämän työn arvo on myös se, että mikäli Stadin demarit haluaa olla Helsingin johtava poliittinen voima ja määrittämässä kaupungin tulevaisuutta myös ihmisten mielissä, on sen tuotava nykyistä vahvemmin esiin oma näkemyksensä ideaali-Helsingistä.

Tavoitteet voivat olla kauaskantoisia ja rohkeita, mutta niiden on perustuttava realismiin. Kannatuksen kasvattamiseksi ja samalla päätöksentekovallan lisäämiseksi puolueen on osoitettava ketteryyttä sekä oltava avoin kaupungin ja kaupunkilaisten elämäntavan muutokselle. Ihmisten muuttuvat elämäntyylit ja yhä kasvava yksilöllistyminen osoittavat uudenlaisia tarpeita esimerkiksi niin julkisen palvelutuotannon, kulttuurin kuin myös rakentamisen suhteen.

Uhkakuvien piirtelyn sijaan tarvitsemme oma-aloitteellisuutta ja uusia avauksia, jotka osoittavat että katsomme pääkaupunkiseudun tulevaisuuteen. SDP:n on Helsingissä näyttäydyttävä ennakkoluulottomana uudistajana, jolla on ymmärrys kaupunkilaisten elämästä. Se ei onnistu ajamalla ei-linjaa, joka puolueesta välittyy nyt liian usein ulospäin. Kyse ei ole yksittäisistä asiakysymyksistä, vaan niiden summana puolueelle muodostuvasta vaikuttajaprofiilista. Pelkkä muiden esitysten torppaaminen ja median kautta esiin nousevien aloitteiden välitön tyrmääminen eivät palvele puolueen eivätkä Helsingin etua.

Nuorsosialidemokraatit esittää, että

Helsingin Sosialidemokraattien piirikokous velvoittaa Stadin demarit ja Helsingin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän tuomaan esiin oman näkemyksensä tulevaisuuden Helsingistä muiden aloitteiden tyrmäämisen sijaan. Samalla SDP:n on otettava näkyvää johtajuutta Helsingin ja pääkaupungin kehittämisestä kaupunkilaisten luottamuksen ja puolueen kannatuksen vahvistamiseksi alueella.

 

 

Keskustelu (3 kommenttia)

Kommentoi