Piirikokousaloitteet kevätpiirikokoukseen 2013

Linjavetoja ja suunnitelmia

Nuorsosialidemokraattien tekemät aloitteet Helsingin sosialidemokraatit ry:n kevätpiirikokoukseen 13.4.2013:

1) Piirikokouksesta aito vaikuttamisen väylä piirin toimintaan
2) Lisää jäsenten kuulemista piiritasolla

1) Piirikokouksesta aito vaikuttamisen väylä piirin toimintaan

Mielekkäiden poliittisten vaikuttamisen väylien tarjoaminen jäsenille on keskeinen tekijä SDP:n elinvoimaisuuden ylläpitämisessä. Vaikuttamisen väyliä on monia. Virallisimpia niistä on puolueosaston aloiteoikeus niin piiritasolla piirikokoukselle kuin suoraan suhteessa puolueeseen puoluekokoukselle ja jatkuvan aloiteoikeuden kautta puoluehallitukselle.

Usein puolueaktiivien kuulee sanovan, että kyllä SDP:ssä voi vaikuttaa. Pyrittäessä osallistamaan ja aktivoimaan jäseniä on näiden virallisten vaikuttamisen väylien oltava kunnossa. Aloitteita ei ole ainoastaan käsiteltävä asianmukaisesti, vaan niihin liittyvät linjaukset on toteutettava myös käytännössä

Helsingin Sosialidemokraattien piirikokoukset toimivat piirin ylimpänä päätöksenteon foorumina. Piirikokousedustajat myös mielellään korostavat tätä tärkeää asemaansa. Siitä huolimatta piirikokousten päätösten niin toimeenpano kuin seuranta on puutteellista ja vaatii osakseen aiempaa enemmän huomiota.

Piirikokouksen päätökset on pantava piirissä toimeen. Jos tämä syystä tai toisesta osoittautuu mahdottomaksi tai viivästyy merkittävästi, on tähän liittyvistä syistä kohtuullista kertoa piirikokousedustajille. Jatkossa käytännöksi tuleekin ottaa se, että piirikokoukselle raportoidaan muun muassa hyväksyttyjen aloitteiden toimeenpanosta tai niiden tilanteesta vuosittain kevätpiirikokouksessa käsiteltävän vuosikertomuksen yhteydessä. Sopivana tarkasteltavana ajanjaksona voidaan pitää vaalikausien pituutta mukaillen neljää viimeistä vuotta.

Piirikokous edellyttää

että Helsingin Sosialidemokraattien piirikokouksen tekemät päätökset laitetaan toimeen asianmukaisella tavalla. Piirikokoukselle raportoidaan jatkossa piirikokouksen viimeisen neljän vuoden aikana hyväksymien aloitteiden toimeenpanosta tai tämän ajankohtaisesta tilanteesta vuosikertomuksen yhteydessä. Lisäksi kaikki viimeisen neljän vuoden aikana hyväksytyt aloitteet piirihallituksen vastauksineen kootaan piirin nettisivuille syyspiirikokoukseen 2013 mennessä.

2) Lisää jäsenten kuulemista piiritasolla

Kuntavaaleissa 2012 Helsingin äänestysprosentti laski 1,7 prosenttiyksikköä edellisistä kuntavaaleista. Syitä vähenevään kiinnostukseen on monia, mutta yksi selittävä tekijä voi olla myös tottumus ja kokemus siitä, ettei kunnalliseen päätöksentekoon pysty vaikuttamaan..

Kuntalaiset ovat kiinnostuneet palveluiden lisäksi omaan asuinympäristöönsä liittyvistä asioista. Helsingin kaupungin asukkaiden aktiivista osallistumista ja osallisuuden tunnetta tulee vahvistaa monin eri tavoin, esimerkiksi verkossa järjestettävien kyselyiden avulla.

Ollakseen esimerkillinen ja osoittaakseen, kuinka yksinkertaisesta tekniikasta on kyse, Nuorsosialidemokraatit ry teki helmikuussa 2013 omille jäsenilleen kyselyn ajankohtaisista, pääkaupunkiseutuun liittyvistä aiheista.

Surveypolilla suoritetussa sähköpostikyselyssä oli 7 kysymystä ja sen oli avoinna vastaajille 7 päivän ajan. Vastaajia kertyi yhteensä 32, joka on 38 % yhdistyksen jäsenistä. Pidempi vastausaika olisi kasvattanut vastausprosenttia.

Kyselyn perusteella voidaan suuntaa-antavasti tutustua jäsenistön kantoihin meille tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Esimerkiksi yli kaksi kolmasosaa vastanneista kannatti ruuhkamaksuja pääkaupunkiseudulle, kun tavoitteena on ehkäistä ruuhkautumista ja vähentää kasvihuonepäästöjä. Samansuuruinen joukko kannatti terveyskeskusverkoston supistamista, jos jäljelle jäävät palvelut ovat laadukkaampia ja paremmin saavutettavia.

Kysely antaa eväät myös yhdistyksen kannan muodostamiseen energiajuomien myynnin kieltämiseen alle 16-vuotiaille, homekoulujen nollatoleranssiin ja kuntien pakkoliitoksiin pääkaupunkiseudulla. Myös jäsenrekrytointiin on valmiutta: 87 prosenttia vastanneista jäsenistä lupasi hankkia vuoden aikana yhden uuden jäsenen osastoon. Lisäksi jäsenkyselyt saivat kannatusta – 97 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että piirin pitäisi tehdä enemmän jäsenkyselyitä Helsingin toimintaan liittyvissä asioissa.

Piirikokous edellyttää

että Helsingin Sosialidemokraattinen piiri tekee vähintään yhden sähköisen kyselyn piirin puolueosastojen jäsenille vuoden 2013 aikana ja huomioi myös saadut vastaukset toiminnassaan. Lisäksi piiri kannustaa puolueosastoja käyttämään sähköisiä kyselyitä jäsentensä mielipiteiden kuulemiseen. Näin näytämme mallia Helsingin kaupungillekin lähidemokratian edistämisessä.

 

Kommentoi